ACCOUNTING SOFTWARE TRANSFORMING BUSINESSES IN SAUDI ARABIA

When it comes to introducing modern technology in Saudi Arabia, cloud based ERP tops the list. Saudi Arabia’s marketplace is now providing

Read more

Educational kits | Augmented Reality India | Innovare

Scifikids in an augmented reality based app which provides immersive 3D experiences of the information increasing your child’s retention power

Read more

รู้ประโยชน์บางอย่างของการใช้ – กลองCCTV

มีหลายด้านที่สำคัญและองค์ประกอบที่ทำให้กล้องวงจรปิดไม่เพียง แต่มีประโยชน์ แต่ยังล้ำค่า ดังนั้นถ้าคุณพิจารณาผลประโยชน์ที่สำคัญทั้งหมดแล้วคุณจะได้รู้ว่า CCTV เป็นระบบที่ผู้จัดการทุกคนควรใช้ ที่นี่คุณจะสามารถหาประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ไม่กี่นายจ้างให้กับกล้องวงจรปิดของตัวเอง กล้องวงจรปิดสามารถป้องกันพนักงานของ บริษัท ได้ ในจำนวนงานพนักงานมีความเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยวาจาหรือทางกายภาพจากสาธารณะ ในสถานการณ์ที่เครียดลูกค้าของ บริษัท อาจจะพัวพันกับตัวแทนของ บริษัท   กลองCCTV ช่วยป้องกันอาชญากรรม กล้องที่ซ่อนอยู่มีความสามารถในการช่วยผู้สืบสวนเพื่อรับรู้ถึงความผิดทางอาญา  

Read more